Organic Estonia: Maaeluministeeriumi mahemajanduse tervikprogramm 2018-2021 ülevaade.

/ Uudis

Maaeluministeeriumi mahemajanduse tervikprogramm on Eesti mahemajanduse valdkondi hõlmav programm, mille eesmärk on muuta mahemajandus arvestatavaks majandus- ja ekspordiharuks, suurendada Eesti ettevõtete lisandväärtusega toodete eksporti ning luua eeldused uute töökohtade tekkeks. Mahemajanduse tervikprogramm 2018-2021 on jõudnud lõpusirgele. Mahemajanduse tervikprogrammi idee on loodud Organic Estonia meeskonna poolt. Programmi on juhtinud ja koordineerinud Maaeluministeerium 2018 – 2021. Siit tuleb kokkuvõte Maaeluministeeriumi tehtud töö tulemusest.

Mahemajanduse tervikprogramm 2018-2021 hõlmab kolme ministeeriumi vastutusalas olevat nelja valdkonda:

1) põllumajandus ja toit – Maaeluministeerium;

2) mets ja metsandus – Keskkonnaministeerium;

3) turism – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

4) kosmeetika ning pesu- ja puhastusvahendid – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Põllumajandus ja toit

Eestis oli 2017. aastal ELi mahepõllumajanduse kvaliteediskeemis kokku 460 609 hektarit maad,
sh 199 947 hektarit mahepõllumajandusmaad ja 260 662 hektarit kontrollitud korjealasid.

Programmi raames püstitati üldeesmärk ja alameesmärk, mille tulemusel on aastaks 2021 Eestis vähemalt 51 protsendil maismaast võimalik kasvatada või korjata mahetoodangut ning metsamaa pindala, millelt saab korjata mahesaadusi, on 2021. aasta lõpuks 2 mln ha. Mõlemad eesmärgid said aastalõpu seisuga täidetud.

Mahepõllumajandusmaa pindala on programmiperioodi lõpuks 250 000 ha mis on liikunud seatud suunas, kuid sihttasemeni ei ole. Käesoleva aasta mahemaa suurus selgub Põllumajandus- ja Toiduameti kontrolliperioodi lõpuks.

Eksporditud ja teistesse riikidesse turustatud mahetoodangu ekspordikäibe eesmärk oli suureneda 2021. aastaks 50 miljoni euroni. Mõõdiku algtasemeks on võetud 2015. aasta ekspordikäive (15,6 miljonit eurot). Antud turuolukorda arvestades oli antud eesmärgi täitmine ebarealistlik.

Mets ja metsandus

Eesmärgiks oli laiendada Eesti erametsade sertifitseerimine rahvusvaheliste metsamajandamise standarditega (FSC ja PEFC) on 2021. aastaks. Eesmärki ei ole veel saavutatud ja arvatavasti jääb see ka programmi lõppedes ligikaudu samale tasemele, kui programmi käivitamisel.

Turism

Valdkonna eesmärgiks oli turismisektoris toitu pakkuvate ettevõtete teadlikkuse tõstmine toitlustamise ökomärgi taotlemisest. 2021 aastaks peaks olema mahetoitlustamisest teavitanud toitlustuskohtade arv
kahekordistunud. Mõõdiku algtasemeks võeti 2016. aastal mahetoitlustamisest teavitanud
toitlustuskohtade arv (22).  Programmi eesmärk sai täidetud ning mahetoitlustamisest teavitatud toitlustuskohtade arv on kahekordistunud. Mahetoitlustamisest teavitati 57 toitlustuskohta, millest 39 kasutab toitlustamise ökomärki.

Kosmeetika ning pesu- ja puhastusvahendid

Valdkonna eesmärgiks oli kasvatada Kosmeetika- ning pesu- ja puhastusvahendite tööstuse teadlikkust mahesertifitseerimise võimaluste kohta.  Eesmärgiks oli saada 2021. aastaks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat kümnel Eesti kosmeetika- ning pesu- ja puhastusvahendite ettevõttel. Mõõdiku algtasemeks
võeti 2017. aastal rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati omavate kosmeetika- ning pesu- ja
puhastusvahendite ettevõtete arv (3). Programmi lõppedes jäi eesmärk saavutamata. Sertifikaat on 5-l valdkonna ettevõttel

Euroopa Liidu mahetootmise edendamise tegevuskavast liikmesriikidele tuleneb kohustus Euroopa rohelise kokkuleppe ning strateegia „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegia aastani 2030 eesmärkide saavutamiseks välja töötada oma mahepõllumajanduse edendamise tegevuskavad. Mahemajanduse tervikprogrammi rakendamine aastatel 2018–2021 näitas, et sama laia fookusega jätkata ei ole otstarbekas. Analüüsides senise programmi rakendamist ja Euroopa suundasid, on mahemajanduse programmiga jätkamiseks kavandatud muuta programmi struktuuri ning tuua põhifookusesse kodumaise mahetootmise ja -tarbimise edendamine. Sarnaselt EL tegevuskavale ja strateegilistele eesmärkidele koostatakse uus programm perioodiks 2023-2030.