“Mahealade kaart 2022: Jätkuvalt on Pärnumaa suurima mahealaga maakond Eestis”

Mahepõllumajanduseks kasutatav maa-ala on juba aastaid pidevas tõusutrendis. Võrreldes 2020. aasta andmetega, suurenes 2021. aastal mahepõllumajanduseks kasutatav maa ala 5587 hektari võrra. Endiselt hoiab suurima mehealaga maakonna tiitlit Pärnumaa, kus on keskkonda säästvat ning looduslikku tasakaalu säilitavat ökoloogilist põllumajandusmaad kõige enam– kokku 30 060 hektarit.

2021. aastal on mahepõllumajanduslikku maad kokku Eestis 229 400 hektarit, registreeritud mahe korjelasid 445 512 hektarit ja RMK potentsiaalne mahekorjeala 4 331 580 hektarit.

Maa-ameti, Põllumajandus- ja Toiduameti ja Organic Estonia koostöös uuendatud mahealade kaart on leitav www.organicestonia.ee ja Maa-ameti Geoportaalis https://xgis.maaamet.ee/mahekaart. See näitab meie liigirikkuse ja jätkusuutliku majanduse ala, sh puhta mahetoidu ja -toodete tootmise, korjamise keskkonda. Kaart uueneb kord aastas. Kaardipäringu infoaknasse on lisatud nüüdsest ka Rohemeeter- päring, mis mõõdab Eesti maapiirkondade ja linnamaastike tuge sealsetele ökosüsteemidele iseloomulikule elurikkusele. Rohemeeter hindab iga Eesti maismaal asetseva punkti ümber 500 meetri raadiuses erinevaid maastikuparameetreid, kasutades Tartu Ülikoolis välja töötatud algoritmi.

Krista Kulderknup

Organic Estonia tegevjuhi Krista Kulderknupu sõnul on Eesti mahepõllumajandus eeskujuks kogu maailmale. „On näha tõusutrendi nii mahetoodete tootmises kui ka tarbijate nõudluses. Eesti mahe ettevõtted oskavad hoida ja hinnata puhast loodust ja liigirikkust ning otsivad pidevalt võimalusi, kuidas tänastes kiiresti muutuvates oludes mahedat mõtteviisi meie konkurentsieelise ja riigi eristuvusena esile tuua,“ kirjeldas Kulderknup. „Eraettevõtjad teevad väga suurt tööd selle nimel, et mahe oleks Eesti visiitkaart tänases globaalses majanduskeskkonnas, kuid see eeldab ka riigipoolset toetust ja reaalseid tegevusi nii siseriikliku mahe tarbimise soodustamises kui ekspordi edendamisel,“ lisas Organic Estonia tegevjuht.

Mahepõllumajandus hõlmab endas nii taime- ja loomakasvatust, mesindust kui ka vesiviljelust. Sellise ettevõtlusega tegelevaid ettevõtteid registreeriti 2021. aastal kokku 2043, kõige enam oli neid Võru maakonnas. Möödunud aastal tunnustati mahepõllumajanduse valdkonnas 123 uut ettevõtet.

Organic Estonia eesmärgiks on Eesti mahekultuuri ja -majanduse arendamine. Liikmeteks on mahemajanduse ettevõtted, kelle majandustegevus jälgib jätkusuutlikku, mahe- ja rohelist mõtteviisi ning on loodusega kooskõlas, luues kõrgema lisandväärtusega või sertifitseeritud mahetooteid ja -teenuseid.