Üks aasta mahemajanduse tervikprogammi(ta). Tagajärg – toetused vähemaks!

Täna on tekkinud uskumatu olukord Eesti mahepõllumajanduses: valdkonna potentsiaal on tugevalt pärsitud vaatamata sellele, et koalitsioonileppesse jõudnud mahemajanduse teema on üks valitsuse prioriteete.

PRIA andis teada 9.veebruaril 2018, et mahetootjate toetusi tuleks vähendada, kuna tootjaid on tekkinud rohkem kui eelarve suudab hõlmata.

Täpselt aasta tagasi, 9.veebruaril 2017, kinnitas valitsus, et ootab mahemajanduse ja mahepõllumajanduse potentsiaali kasvu ning soovib käivitada Organic Estonia väljapakutud idee mahemajanduse tervikprogrammist. Valitsuse seatud eesmärki silmas pidades oleks valdkonda haldav ministeerium pidanud ette nägema täna tekkivat olukorda, kus tootjaid tuleb juurde ja raha ei jätku. Leidma lahendused ning tagama vajaliku kindlustunde mahepõllumajanduse tootjatele seni tagasihoidlikku kasvutrendi järginud sektoris.

Mahepõllumajanduse pindala ja ettevõtete hulk on vastavalt globaalsetele trendidele kasvanud iga-aastaselt nii maailmas kui Eestis. Valdkonna kasv on olnud eriti ootuspärane Eestis peale maheteema koalitsioonileppesse lülitamist.

Signaal valdkonna suuremaks edendamiseks jõudis mullu nii olemasolevate kui uute potentsiaalsete tootjateni. Mahemajanduse programmi väljakuulutamisega pidi kaasnema valdkonna aktiivsem juhtimine ja süsteemi loomine. Viimane oli eriti vajalik, sest Eestis on suurel määral omavahel võrgustumata tootlikkus, ühistuline tegevus ja innovatsioon. Samuti oleks saanud prognoosida Eesti mahetootjate kasvupotentsiaali.

Programmi ei käivitatud, juhtivat programmimeeskonda ei valitud, mille tulemusena on tekkinud valdkonna ootuspärane “juhtimispraak”  –  mahemajanduse sektori kasvu ja selle vastavat toetamist ei ole haaratud tulevikuprognoosidesse süsteemselt läbi eesmärkide seadmise.

Mahemajanduse tervikprogrammi eesmärk oli jätkusuutlike ettevõtete arengule  süsteemselt kaasaaitamine igas mahevaldkonna, täna peame nentima vastupidist. Maal tegutsevate ettevõtete võimalusi vähendatakse ning antakse hoop töökohtadele, peredele, maksudele ja maheekspordile.

Selleks aastaks pakutakse mahetootjatele poolikuid lahendusi, aga ilmselgelt on operatiivselt vaja sektorisse kaasata uut jõudu, lähenemist ja suuremaid sihte, mida Organic Estonia pakkus välja oma mahemajanduse tervikprogrammis.

Möödunud aasta jooksul on Organic Estonia iseseisvalt panustanud tublisti valdkonda, tõmmates tähelepanu nii Eesti puhta riigi kuvandi võimalustele läbi mahealade kaardi loomise kui tutvustades edukalt Eesti maheettevõtteid rahvusvahelisel tasandil.

Organic Estonia meeskonda on tänaseks koondatud eri valdkondade kompetents nii juhtimise kui ettevõtluse, nii põllumajanduse kui kosmeetika, tootmise ja turunduse, samuti logistika, ekspordi, hariduse kui ka innovatsiooni alal.

Organic Estonia on valmis vedama idee autorina mahemajanduse tervikprogrammi väljapakutud ja sisuga täidetud maheeesmärkide saavutamiseks.

Organic Estonia meeskond