Tervitame Rootsi toiduainetööstuse investeeringuid säästvasse toiduahelasse

#alustamemaherevolutsiooni

World Wild Fondi Säästva Toiduahela algatusega liitunud Rootsi toiduainetööstuse esindajad soovivad kiirendada üleminekut säästvamale toidutootmisele aastaks 2030. Nüüd on nad koos käivitanud uue ühise tegevuskava aastani 2030. Tegevuskavas on eesmärkide saavutamiseks ette nähtud sihtotstarbelised investeeringud KRAV1 tähisega ja mahetoodetele.

Juba praegu ületab inimtarbimine planeedi piiratud loodusressursside varu. Uuringud näitavad, et toidu tootmine põhjustab umbes 1/4 globaalsest kliimamõjust ning tekitab mitmeid keskkonnaprobleeme, nagu metsade hävitamine, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, eutrofeerumine ja loodusvarade ammendumine. Samuti on sellel kõigel sotsiaalsed aspektid, nagu tervis, toitumine ja töötingimused.  Selle suundumuse tagasi pööramiseks peavad turuosalised, poliitikud ja tarbijad tegutsema. Et kiirendada Rootsis üleminekut säästvamale toidutootmisele ja -tarbimisele, käivitasid 10 juhtivat Rootsi toiduettevõtet koos WWFiga 2015. aastal algatuse “Säästev toiduahel”.   

Foto: Johan Anblick

Tekkis arusaam, et märkimisväärselt säästvamate toiduahelate saavutamiseks Rootsis aastaks 2030 on vaja tegevuskava, mis seaks eesmärgid kogu toiduahelale, aga ka konkreetsetele sektoritele. Vaja on täpseid eesmärke tootmisahelate jätkusuutlikkuse ja kogu pakkumise kohta. Teiseks, eesmärke tarbimisharjumuste muutmisel.  Need aspektid on otseselt seotud. Kui tootmissüsteemid ei paranda oma jätkusuutlikkust, oleks vaja drastilisi muudatusi tarbimises.

Uus tegevuskava kannab nime “Rootsi käepigistus jätkusuutliku toiduahela nimel”. Selles kirjeldatakse, kuidas ettevõtted peavad töötama selle nimel, et “kasvatada ülemist osa” ning “tõstma latti ülespoole” – ehk suurendama säästvate toiduainete osakaalu ning kaotama nende ebasäästlikud alternatiivid.

– Charlotte Bladh André, Organic Sweden’i tegevjuht, rõõmustab: „Me tervitame Säästva Toiduahela uut tegevuskava, milles rõhutatakse, kui oluline on seada konkreetsed eesmärgid ja seada prioriteediks mahe- ja KRAV-sertifikaadiga toodete osakaalu suurendamine. On väga positiivne, et mahetootmine on esile tõstetud kui oluline vahend jätkusuutlikule toidusüsteemile üleminekul.”

– Rootsi Mahepõllumajandusorganisatsioon on juba praegu dialoogis paljude säästva toiduahela ettevõtetega ja loodab jätkata koostööd, et suurendada mahepõllumajanduslike ja KRAV-märgistatud toodete osakaalu. Praegu on sellega üsna kriitiline, sest areng läheb vales suunas ja mahepõllumajandus on vähenemas, ütleb Organic Swedeni esimees Ann Freudenthal.

Rootsi on kaotanud 2023. aastal 100 hektarit mahepõllumajandusmaad,  selgub Mahepõllumajandustootjate Ühenduse (Ekologiska Lantbrukarna) uuest aruandest. See on suurim vähenemine läbi aegade ja mahepõllumajandusmaa osakaal on nüüd samal tasemel kui 2014. aastal. See viib muu hulgas selleni, et meie looduses levitatakse rohkem sünteetilisi põllumürke ja suureneb kliimat-loodust kahjustavate kunstväetiste kasutamine.

Säästva toiduahela mudelis tähendab “tippude kasvatamine” neid toiduaineid, mille osakaal peab suurenema, et toiduahela muutuks jätkusuutlikumaks. Tippude kasvatamisel tuginetakse praegu turul olevatele parimatele ja usaldusväärseimatele sertifitseerimissüsteemidele. Seal on prioriteetsete märgistussüsteemide seas, mis analüüsi kohaselt võiksid oma osakaalu turul kasvatada, ka KRAV-märgise ja ELi mahemärgisega tooted.

Taustaks: 

Säästva toiduahela liikmed on:  Arla, Axfood, Coop, Fazer, Findus, HK Scan, ICA, Lantmännen, Löfbergs, Martin & Servera, Menigo, Orkla, Polarbröd, Pågen, Unilever.

Kasutatud artiklid:
https://hallbarlivsmedelskedja.se/
https://en.organicsweden.se/blog/vi-vlkomnar-satsningarna-p-eko-inom-hllbar-livsmedelskedja?fbclid=IwAR1ViFFtzyqzs__S0Q7bvVdops4g_vMyK58kAFMga1ULAeKqS8BfhRhBkqI

1KRAV on jätkusuutlike toiduainete märgistamise süsteem Rootsis. See lähtub mahepõllumajanduse põhimõtetest. Märgisega „KRAV” toodete puhul on seatud kõrgemad nõudmised sellistele aspektidele nagu loomade hea heaolu, bioloogiline mitmekesisus, sotsiaalne vastutus ja kliima.

Organic Sweden; tõlkinud ja toimetanud Organic Estonia

Mahetoidu kampaaniat korraldab MTÜ Organic Estonia. Rahastab Põllumajandus- ja Regionaalministeerium meetmest „Põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamine“.