Saksamaa Mahepõllumajanduse Strateegia 2030: viia 2030. aastaks mahepõllumajanduse ja -toidu tootmine 30 protsendini

#alustamemaherevolutsiooni

Saksamaa toidu- ja põllumajandusminister Cem Özdemir esitles novembris Berliinis föderaalset Mahestrateegiat 2030: 30 meedet põllumajanduses mahedale 30 % osakaalu saavutamiseks aastaks 2030.

Saksamaa valitsus püüdleb säästva ja kriisikindla põllumajanduse poole, mis oleks õiglane keskkonna, loomade ja kliima mõttes ning samas põllumeestele majanduslikult tasuv.
Põllumajanduse Tuleviku Komisjon (PTK/ ZKL) soovitab kogu toiduainetööstuse ja põllumajanduse vastavusse ressursi- ja keskkonnakaitse eesmärkidega. Komisjon märgib, et mahepõllumajandusel on oluline roll põllumajanduse kui terviku ümberkujundamisel. See nõuab kõigi sobivate poliitikavahendite järjekindlat kasutamist ja eelkõige kogu väärtusahelal silma
peal hoidmist.

Mahepõllundus on lahendustee liikide väljasuremise ja kliimakriisi vastu. Mahetootmist reguleerivad õigusaktid tagavad, et vesi, bioloogiline mitmekesisus ja kliima on hoitud-kaitstud, loodusressursse kasutatakse paremini. Maheviljelus tuleb hästi toime kliimamuutustega. Teadus-arendustegevusele tuginedes suudab mahepõllundus tagada piisava ja toitainerikka toiduvaru ka tulevikukvaates. Samuti pakkuda ettevõtjatele arenguvõmalusi. Kõike seda arvestades on Saksamaa föderaalvalitsus nüüd otsustanud, et 2030. aastaks peaks 30 protsenti põllumajandusmaast olema mahepõllumajanduslik.

Foto: Monika Kubala

Selleks, et piisavalt paljud põllumajandusettevõtjad haaraks võimalusest ja muudaks oma põllud mahedaks, on vaja kõikehõlmavat strateegiat. Strateegia alusel peaks ministeeriumide, liidumaade, äri- ning teadussektori ja põllumeeste tegutsemine (ehk kogu toidutootmiseväärtusahel) muutuma samaaegselt ning ka praktikas. Selle lähenemisviisi alusel töötas Toidu- ja Põllumajandusministeerium (BMEL) välja orgaanilise strateegia 2030 https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/bio-strategie-2030.html

Mahestrateegia 2030 eesmärk

„Mahepõllumajandusliku Strateegia 2030” eesmärk on luua sobivad raamtingimused ja kõrvaldada väärtusahelates praegused takistused – alates sisendite pakkumisest, läbi tootmise ja töötlemise kuni kaubanduse ja tarbimiseni – nii, et 2030. aastaks oleks võimalik 30 protsenti Saksamaa põllumajandusmaast olla mahe.

Oluline on arendada edasi mahepõllumajanduse ja -toidutootmise kvaliteeti. Nii saab paremini ära kasutada mahepõllumajanduse tootmispotentsiaali, vastupidavust kliimakriisidele ning kasvab selle hea mõju keskkonnale. Mahepõllunduse positiivne keskkonnamõju on teaduslikult tõestatud ning on ühiskonnale praegusel ajastul tõesti oluline. Eesmärgiks on, et ökoloogiline põllumajandus ja toiduainetööstus aitaks oma uuenduslikkusega jõuliselt kaasa kogu toidu- ja põllumajandussektori jätkusuutlikumaks muutumisele. See hõlmab nii tavaettevõtetele arengusuundade näitamist, kui ka mahepõllumajanduse ja toiduainetööstuse uuenduste kättesaadavaks tegemist kõigile majanduselus osalejatele.

Mahe Strateegia 2030 keskendub neljale kesksele lähtepunktile.

 • Maksta mahepõllumajanduse ja toidutootmise poolt pakutavaid ühiskondlike hüvede eest
  neile õiglast tasu.
 • Toetada mahetoidu töötlemist ja suurendada maheda osakaalu toitlustuskohtades.
 • Parendada mahetoiduahela vallas teadusuuringuid, teadmiste edasiandmist, andmete
  kättesaadavust ja infrastruktuuri.
 • Töötada välja lahendused bürokraatia vähendamiseks.

Järgnev on Mahestrateegia 2030 kõige olulisem sisu:

Mahestrateegias on 30 meedet, mille kauduToidu- ja Põllumajandusministeerium saab sellel teekonnal koos kõigi peamiste sidusrühmadega olemasolevaid takistusi vähendada. Meetmed annavad uue tõuke mahepõllumajanduse ja -toiduainetööstuse tugevdamiseks, jätkusuutlikult ja kogu väärtusahela ulatuses.

Toome siin mõned peamised tegevusvaldkonnad:

 • Tugevdada tootmist jõulise sordi- ja tõuaretuse, teadusuuringute, nõustamise ja
  mahepõllumajandusele suunatud ressursside pakkumise kaudu.
 • Edendada maheda töötlemisettevõtteid, mis on suunatud jätkusuutlikkusele, ja seeläbi
  tugevdada mahepõllumajanduse väärtusahelaid, sh maapiirkondades.
 • Viia mahetoitlustust kodudest väljapoole, eriti kohalike omavalitsuste korraldatavasse
  toitlustusse.
 • Viia ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) kooskõlla keskkonna- ja kliimakaitse,
  jätkusuutlikkusega ning mahepõllumajanduse ja toiduainetööstuse tipptasemega.
 • Laiendada mahemajanduse alast kommunikatsiooni ja haridust.
 • Luua sobiv õiguslik raamistik.
 • Muuta mahepõllumajandusmeetodid kasutatavaks tegevusalaks ka „globaalses lõunas”, et
  tagada sealgi üks inimõigus – piisav toit.

Strateegia väljatöötamise protsessist

Mahestrateegia 2030 väljatöötamiseks kaasas Toidu- ja Põllumajandusministeerium (BMEL) paljud seotud huvirühmad protsessi ja võimaldas kõigil asjaomastel rühmadel laialdaselt osaleda. Kaasatud olid liidumaade, erinevate ministeeriumide, teaduse, toiduaine- ja
põllumajandustööstuse ning põllumeeste esindajad, samuti teemast huvitatud üldsus. Kompetentsimeeskondadena töötades hindasid eksperdid erinevate küsimuste hetkeseisu ja töötasid välja ettepanekud uute meetmete kohta. Neid vahetulemusi esitleti ja arutati
erialafoorumitel.

Organic Denmark; tõlkinud Organic Estonia

Mahetoidu kampaaniat korraldab MTÜ Organic Estonia. Rahastab Põllumajandus- ja Regionaalministeerium meetmest „Põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamine“.