Mahe-Eesti kontseptsiooni e-õppe materjal 2019

Mahe-Eesti kontseptsiooni e-õppe materjal

Mahetoodangu turundamisvõimalused rahvusvahelistel turgudel
Saksamaa sihtturu seminari näitel

Linnastumisega seotud ohud ja julgeoleku riskid. Maheda eluviisi laiem tutvustus toetamaks maaelu säilimist.

ESINEJAD
Krista Kulderknup / Organic Estonia
Siim Lassmann/ Organic Estonia
Einar Eiland / Elukeskkonna ja Rahvastikuarengu Selts

PRIA TEADMUSSIIRDE JA TEAVITUSE MEEDE

Teadmussiirde ja teavituse meetmega toetatakse koolitegevuste, esitlus- ja
teavitustegevuste ning ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamist.

Meetme abil saab toetada põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori
ettevõtjaid ning panustada nende töötajate arendamisse. Uute teadmiste
leviku soodustamisega aidatakse kaasa biomajanduse arengule ja kohanemisele
uute väljakutsetega ressursside säästlikuks kasutamiseks.

Projekti periood: MAK 2014-2020