Maailma viie juhtiva maheriigi hulka kuuluv Kanada annab mahepõllumajanduse revolutsioonile hoogu juurde

#alustamemaherevolutsiooni

Kanada mahepõllumajanduslik liikumine on tõstnud riigi maailma viie suurima mahepõllumajandusliku turu hulka. Tarbijate nõudlus maheda järgi kasvab kogu maailmas. 

Ambitsioonikad eesmärgid Euroopas ja USA-s

„Ometi on oht, et Kanada jääb konkurentsivõime seisukohalt maailmaturul maha,” tunnistab Tia Loftsgard, Kanada mahepõllumajandusliku kaubanduse assotsiatsiooni (COTA) president. “Euroopa Liit on seadnud väga selged sihttasemed, seades eesmärgiks, et 2030. aastaks on 25 protsenti põllumajandusmaast saanud mahedaks.”


Ameerika Ühendriigid võtsid hiljuti vastu seaduseelnõud, mis annavad  mahepõllumajandusele märkimisväärset rahalist toetust,” selgitab ta. “Nii Euroopa Liit kui USA rahastavad oma eelarvetest mahepõllumajanduse valdkonnas murrangulisi ja olulisi investeeringuid. Need otsused vaatavad kaugele tulevikku – tunnistatakse mahepõllumajanduse soodsat mõju kliimale, bioloogilisele mitmekesisusele, jätkusuutlikele põllumajandustavadele ja kõrgema väärtusega kaupade levikule.”

“Eesti peaks samuti seadma senisest suuremaid eesmärke – proovima muuta kohaliku mahetoidu hinnalt odavamaks. Kui näiteks Brüsseli toidupoes on mahe olnud juba aastaid vaid ca 50 % kallim, siis Eestis on köögivilja hinnavahe 3 kordne. Tuleks rakendada meetmeid, et ka meil oleks mahetoit kättesaadavam. See annab tulevikus suure tervisekasu lastele ja noortele ning mahedalt toitumine on päris oluline raseduse ajal,” märgib Organic Estonia kommunikatsioonijuht Krista Kulderknup. 

Foto: Canadian Organic Crowers

Mahepõllumajanduse kasud

“Mahepõllumajanduses rõhutatakse looduslike väetiste kasutamist, külvikorras kasvatamist ja vähendatakse kemikaalide kasutamist. Selliselt majandatavad põllud aitavad parandada vee kvaliteeti, leevendada mulla erosiooni ja säilitada mulla tervist. Mahepõllumajanduse kasutuselevõtuga töötaksime me keskkonnasäästlikkuse ja kliimamuutuste leevendamise eesmärkide suunas, aitame kaasa kasvuhoonegaaside  vähendamisele ja ökosüsteemide kohanemisvõime suurendamisele.”

Mahepõllumajandustavad annavad maale ka suurema bioloogilise mitmekesisuse, mis on kooskõlas eesmärkidega kaitsta ja suurendada bioloogilist mitmekesisust, aidates kaasa tervislikumate ökosüsteemide, tolmeldajatele ja üldse elusloodusele elupaikade loomisele. 

Kuna mahepõllumajanduse põhimõtted seavad esikohale mulla pikaajalise viljakuse ja ökoloogilise tasakaalu, aitab mahepõllumajanduse edendamine kaasa säästvate maakasutustavade juurdumisele ning tagab tulevaste põlvkondade jaoks  toitainerikka ja ohutu toidu pideva olemasolu. 


Loftsgard näeb mahedas ka  võimalust edendada rahvastiku tervist ja heaolu, julgustades tarbijaid tegema tervislikumaid valikuid ja vähendades lõpptulemusena koormust tervishoiuasutustele.


“Meil on mahetoidul kindel turg: kaks kolmandikku tarbijatest sööb mahetoitu vähemalt korra nädalas,” ütleb ta. “Tugevad kohalikud toidusüsteemid aitavad suurendada riigi vastupanuvõimet globaalsetes kriisiolukordades, seega soodustades valitsuse ülesannet tagada stabiilne ja turvaline varustatus põhikaupadega,” lisab ta.  

Eesti ekspordivõimekuse kasvatamine

Kulderknup usub, et mahepõllumajanduse ja -tööstuse edendamine aitaks  rahuldada nii kodumaiseid vajadusi kui ka avada Eesti toodetele uusi kaubandusvõimalusi rahvusvahelistel turgudel, kuna ülemaailmne ja kohalik nõudlus mahetoodete järele kasvab: 

“Ent kui maheda tooraine mahud Eestis kasvama ei hakka, tooraine kvaliteet ei ühtlustu, siis  Eesti kohalikud tööstused leiavad lahenduse tooraine kättesaamiseks teistest edumeelsest maheriikidest üle maailma,“ nendib Organic Estonia esindaja.

Maheda mõtteviisi maailma liidrite hulka kuuluva Kanada mahepõllumajandusliku kaubanduse assotsiatsiooni (COTA) president ütleb, et riigi toetus sektori arengus äärmiselt oluline: „Suur potentsiaal ootab kasutamist, mistõttu peame vaatama, kuidas mahepõllumajanduse üleriigiline programm saaks aidata saavutada jätkusuutlikkust ja majanduslikke eesmärke kiiremini. Selleks peaks reformima maheda toetussüsteemi.”

Mahesektori kasvu alustalad

Ta kutsub üles “investeerima teadusuuringutesse, mahedale ülemineku toetamisse, teadmussiirdesse ja nõustamisteenustesse, samuti usaldusväärsematesse andmete saamisse tootmise ja turgude kohta ning täiendavatesse turutoetustesse: „Need on  mahesektori kasvu alustalad.”

Kanada maheassotsiatsiooni president sõnul võib mahepõllundus olla jätkusuutliku tuleviku loomisel võtmetähtsusega tegur. Seda tunnistavad üha enam nii Kanada tööstus, valitsus kui ka investorid. 

“Me näeme, kuidas poolehoid mahepõllumajandusele kasvab. Üha rohkem tarbijaid ostab mahedaid kaupu, üha rohkem minnakse põllumajanduses üle mahedale tootmisele ja laiendatakse  oma maheettevõtteid. Üha rohkem investoreid soovib meid toetada. Kujutage vaid ette, mida me üheskoos riigist või piirkonnast sõltumata saame hoogustada globaalset mahepõllumajanduslikku revolutsiooni.“ 

Organic Week Report, tõlkinud ja toimetanud Organic Estonia

Mahetoidu kampaaniat korraldab MTÜ Organic Estonia. Rahastab Põllumajandus- ja Regionaalministeerium meetmest „Põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamine“.